Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toánAnth

Adm
Đây là bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán hữu ích hỗ trợ bạn trong công việc và giao tiếp thương mại.

 1. Accounting entry: Bút toán
 2. Accrued expenses Chi phí phải trả
 3. Accumulated: Lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers:Trả trước người bán
 5. Advances to employees: Tạm ứng
 6. Assets:Tài sản
 7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán
 8. Bookkeeper: Người lập báo cáo
 9. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
 10. Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 11. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 12. Stockholders’ equity: Nguồn vốn kinh doanh
 13. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý
 14. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
 15. Taxes and other payables to the State budget: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 16. Total assets: Tổng cộng tài sản
 17. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
 18. Trade creditors: Phải trả cho người bán
 19. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ
 20. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 21. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
 22. Debit Account: Tài khoản ghi Có
 23. Financials: Tài chính
 24. Finished goods: Thành phẩm tồn kho
 25. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 26. Fixed assets: Tài sản cố định
 27. General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 28. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán
 29. Gross profit: Lợi nhuận tổng
 30. Gross revenue: Doanh thu tổng
 31. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
 32. Instruments and tools: Công cụ, dụng cụ trong kho
 33. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 34. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình
 35. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ
 36. Inventory: Hàng tồn kho
 37. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển
 38. Itemize: Mở tiểu khoản
 39. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 40. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
 41. Liabilities: Nợ phải trả
 42. Long-term borrowings: Vay dài hạn
 43. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 44. Long-term liabilities: Nợ dài hạn
 45. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 46. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn
 47. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho
 48. Net profit: Lợi nhuận thuần
 49. Net revenue: Doanh thu thuần
 50. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp
 51. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 52. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 53. Other current assets: Tài sản lưu động khác
 54. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác
 55. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác
 56. Other payables: Nợ khác
 57. Other receivables: Các khoản phải thu khác
 58. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác
 59. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu
 60. Payables to employees: Phải trả công nhân viên
 61. Prepaid expenses: Chi phí trả trước
 62. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
 63. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 64. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 65. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
 66. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 67. Receivables: Các khoản phải thu
 68. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng
 69. Reconciliation: Đối chiếu
 70. Reserve fund: Quỹ dự trữ
 71. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối
 72. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ
 73. Sales expenses: Chi phí bán hàng
 74. Sales rebates: Giảm giá bán hàng
 75. Sales returns: Hàng bán bị trả lại
 76. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn
 77. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
kynalingo.vn
 

Banker Hub

Top