Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và thị trường chứng khoán


buitrangnam

Senior Advisor
Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và TTCK


Slide: Tài liệu Thị trường Chứng khoán Phi tập trung (OTC)


Slide: Định giá Quyền chọn và Hợp đồng Tương lai

Slide: Tài liệu Phân tích Kỹ thuật Cơ bản

Slide: Quản lý Danh mục Đầu tư

Slide: Nghiệp vụ Tư vấn Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán


Slide: Mô giới và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán


Tài liệu: Tổng hợp Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp


Slide: Phân tích và Định giá Chứng khoán Phái sinh


Slide: Phân tích Cơ bản Cổ phiếu

Slide: Các quy định pháp luật về Công bố Thông tin


Slide: Quản trị Công ty Đại chúng


Slide: Quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng - UBCKNN


Slide: Quy định pháp luật về công ty đại chúng - UBCKNN

Slide: Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán - UBCKNN

Slide: Tư vấn niêm yết chứng khoán - UBCKNN

Tài liệu: Những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm khi tham gia TTCK

Tài liệu: Quản trị công ty đối với công ty tham gia TTCK ở Việt Nam

Slide: Phân tích đầu tư trái phiếu - UBCKNN

Slide: Hệ thống thanh tra - giám sát thị trường chứng khoán

Slide: Các quy định về công bố thông tin khi tham gia TTCK


Slide: Lý thuyết danh mục đầu tư


Slide: Phân tích và định giá hợp đồng tương lai

[URL="http://ub.com.vn/threads/159865-Slide-Ph%C3%A2n-t%C3%ADch-b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87p"]
Slide: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Slide: Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính

Slide: Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

Slide: Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

Slide: Dự báo tài chính của doanh nghiệp
[/URL]
 

vipthuanpro

Verified Banker
Re: Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và TTCK

không biết đến bao giờ mới đủ tín dụng để down!
 

Xurach1501

Verified Banker
Re: Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và TTCK

Cảm ơn bài viết của a ah :D
 

nabito

Verified Banker
Re: Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và TTCK

Đánh dấu để nghiên cứu nào:)
 

nhtme91

Thành viên
Re: Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và TTCK

cảm ơn bài viết của bạn!
 
Top