Thông tư 21/2013 thay thế thông tư 13 quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM

GreenGrass

Verified Banker
17/7/13
150
65
0
Ngày 09/9/2013 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Thông tư này quy định về thủ tục thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại. Ban hành kèm thông tư là phụ lục số 01 Văn bản đề nghị chấp thuận đủ điều kiện thành lập và phụ lục số 02 báo cáo tình hình chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài.
Cụ thể, sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngân hàng thương mại gửi đến Ngân hàng Nhà nước để xem xét. Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký, ngân hàng thương mại phải khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước đã được chấp thuận thành lập; trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký, ngân hàng thương mại phải khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài đã được chấp thuận. Quá thời điểm này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực. Trường hợp không chấp thuận, văn bản gửi ngân hàng thương mại phải nêu rõ lý do.
Thông tư cũng quy định cụ thể từ việc khai trương hoạt động, thay đổi tên, địa điểm đến việc chấm dứt hoạt động, giải thể của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại. Toàn bộ quá trình nêu trên đều phải được lập thành hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2013, thay thế Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

View attachment 21-2013-TT-NHNN.PDF