Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính!

HoangLinh16

Super Moderator
Bank's User

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nhằm tạo lập các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, nhất là báo cáo tài chính.​Một trong những vai trò hết sức quan trọng của tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lập nên các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, trong hệ thống báo cáo kế toán một loại loại báo cáo mà theo quy định pháp luật đơn vị bắt buộc phải lập là báo cáo tài chính.

Theo tiêu thức phân loại là nguồn cung cấp số liệu để lên các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, tài khoản kế toán được chia thành 3 loại:

1. Tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán

Nhóm tài khoản kế toán này phản ánh tài sản thuộc sở hữu và quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị, theo hai góc độ phản ánh tài sản trên Bảng cân đối kế toán thì nhóm tài khoản này cũng có hai loại tài khoản phản ánh tài sản và tài khoản phản ánh nguồn vốn.

2. Tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu bên ngoài Bảng cân đối kế toán

Các chỉ tiêu này phản ánh tài sản đơn vị đang nắm giữ sử dụng nhưng không thuộc sở hữu của đơn vị hoặc có nhu cầu quản lý riêng. Các chỉ tiêu này còn có tên là phần phụ hay chỉ tiêu ngoại bảng, các tài khoản kế toán lập cho các chỉ tiêu này cũng có tên tương ứng là tài khoản ngoại bảng. Các tài khoản này có đặc điểm là được ghi đơn, luôn có số dư bên Nợ.

3. Tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh

Do đặc điểm của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh là chỉ tiêu thời kỳ nên các tài khoản cung cấp số liệu cũng có đặc điểm tương ứng. Thuộc nhóm tài khoản này có các tài khoản như tài khoản doanh thu, tài khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,...


Nguồn: ketoanleanh.edu.vn
 
Top