LPBank LienVietPostBank tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Khối pháp chế (Hà Nội) [22.05.2013]

cocghe266

Administrator
1. Chuyên viên Phòng Pháp chế (Tổ Văn bản định chế)

Mô tả công việc:

- Soạn thảo/ thẩm định các văn bản định chế về tổ chức, hoạt động của bộ máy quản trị, bộ máy điều hành và các vbđc theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.
- Lên kế hoạch xây dựng VBĐC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thẩm định các dự thảo văn bản định chế các nghiệp vụ ngân hàng;
- Rà soát và đề xuất các sửa đổi cần thiết đối với hệ thống văn bản nội bộ để phù hợp Pháp luật và yêu cầu quản trị, điều hành nội bộ.
- Đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật đối với hoạt động của Ngân hàng.
- Tham gia góp ý đối với các dự thảo/văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng.
- Hướng dẫn các đơn vị về cách thức xây dựng văn bản định chế theo quy định của Ngân hang và theo tiêu chuẩn ISO.
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học (chính quy) trở lên, ưu tiên chuyên ngành luật hoặc tài chính ngân hàng;
- Kinh nghiệm: Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các bộ phận pháp chế/tín dụng/thẩm định/phân tích/kiểm tra kiểm soát tại các TCTD;
- Kỹ năng khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, Powerpoint). Có khả năng soạn thảo văn bản tốt. Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai áp dụng ISO/hệ thống quản lý chất lượng khác.
- Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh (nghe/nói/đọc/viết);

2. Chuyên viên QL RR Hoạt động & PCRT /Phòng QLRRHĐ,TT&PCRT

Mô tả công việc:

- Xây dựng, đề xuất chính sách, quy định, quy trình về quản lý rủi ro HĐ,PCRT theo đúng chiến lược hoạt động kinh doanh vốn và chiến lược quản lý rủi ro;
- Thẩm định về mặt rủi ro hoạt động các văn bản định chế của Ngân hàng;
- Lên kế hoạch rà soát đánh giá rủi ro trong các quy trình nghiệp vụ của ngân hàng;
- Thực hiện việc thu thập các dấu hiệu rủi ro tại các đơn vị kinh doanh của Ngân hàng và PGD Bưu điện;
- Đánh giá đo lường và đưa ra các giải pháp khắc phục rủi ro hoạt động tham mưu cho các cấp lãnh đạo xử lý;
- Cải tiến hệ thộng quản lý rủi ro họat động của Ngân hàng;
- Xây dựng hệ thống phòng chống rửa tiền tại các đơn vị kinh doanh;
- Tổng hợp và xây dựng báo cáo gửi NHNN và các cơ quan nhà nước.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học (chính quy) trở lên, ưu tiên chuyên ngànhtài chính ngân hàng hoặc CNTT;
- Kinh nghiệm: Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm tại các bộ phận phân tích nghiệp vụ/kiểm tra kiểm soát / quản trị rủi ro hoạt động tại các TCTD;
- Kỹ năng khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, Powerpoint). Có khả năng soạn thảo văn bản tốt. Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai áp dụng ISO/hệ thống quản lý chất lượng khác.
- Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh (nghe/nói/đọc/viết);

3. Chuyên viên QL RR Thị Trường /Phòng QLRRHĐ,TT&PCRT

Mô tả công việc:

- Xây dựng, đề xuất chính sách, quy định, quy trình về quản lý rủi ro thị trường theo đúng chiến lược hoạt động kinh doanh vốn và chiến lược quản lý rủi ro;
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, khai thác các mô hình, công cụ và đề xuất các biến pháp phòng, chống và giảm thiểu rủi ro thị trường, bao gồm ( nhưng không giới hạn):
· GAP lãi suất ( đầu mối)
· EAR ( phối hợp thực hiện)
· Định giá trái phiếu ( phối hợp thực hiện)
- Theo dõi, đánh giá, phân tích rủi ro thị trường của một số nghiệp vụ, sản phẩm đặc thù theo phân công, bao gồm ( nhưng không giới hạn):
· CLN;
· Nghiệp vụ vay repo với TCTD ngoài nước.
- Theo dõi thông thông tin thị trường, thực hiện các phân tích cảnh báo rủi ro lãi suất
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo khác theo quy định về quản lý rủi ro thị trường của NHNN và Ngân hàng.
- Thẩm định về phương diện rủi ro thị trường của các phương án, văn bản nghiệp vụ;
- Tham gia dự án xếp hạng tín dụng nội bộ (ĐCTC)

Yêu cầu công việc:

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học (chính quy) trở lên, ưu tiên chuyên ngànhtài chính ngân hàng;
- Kinh nghiệm: Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các bộ phận Nguồn vốn/kiểm soát rủi ro thị trường;
- Kỹ năng khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word, Powerpoint). Có khả năng soạn thảo văn bản tốt. Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai áp dụng ISO/hệ thống quản lý chất lượng khác.
- Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh (nghe/nói/đọc/viết);

4. Chuyên viên Bộ phận xử lý nợ - Phòng QLRRTD&XLN phía Bắc

Mô tả công việc:

- Trực tiếp xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu được giao.
- Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động thu hồi nợ cho lãnh đạo phòng và kịp thời đưa ra giải pháp xử lí nợ thích hợp.
- Hỗ trợ triển khai công việc nhằm hướng tới quy trình thu hồi nợ tốt nhất.
- Kịp thời báo cáo những trường hợp gian lận và những hành vi đáng ngờ bất luận là trường hợp hoặc cá nhân nào.
- Tuân thủ các hoạt động quản lí rủi ro hoạt động được quy định trong quy định và chính sách của Ngân hàng
- Xây dựng các chiến lược và đưa ra các kiến nghị thích hợp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học luật ( hoặc các chuyên nghành liên quan)
- Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý, thu hồi nợ.
- Kỹ năng khác: Có quan hệ rộng, có khả năng giao tiếp thiết lập quan hệ, có kỹ năng đàm phán
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt sử dụng tốt Excel, Word, Powerpoint. Có khả năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo tốt. Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
- Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh (nghe/nói/đọc/viết) chuyên ngành tài chính ngân hàng.

5. Chuyên viên Bộ phận Rủi ro tín dụng – Phòng QLRRTD&XLN phía Bắc

Mô tả công việc:

- Nghiên cứu các văn bản các cơ quan nhà nước và Ngân hàng nhà nước về cơ chế chính sách, chế độ và các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng để tham mưu, đề xuất cho Ban lãnh đạo Ngân hàng
- Xây dựng các quy trình, quy định, chính sách định hướng liên quan đến rủi ro tín dụng.
- Nghiên cứu, phân tích, theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành để đưa ra các cảnh báo rủi ro về ngành cho Ban lãnh đạo Ngân hàng
- Nghiên cứu xây dựng các công cụ nhận diện, đo lường và quản lý rủi ro tín dụng, đề xuất hạn mức rủi ro tín dụng toàn hệ thống.
- Lập các báo cáo đánh giá theo định kỳ/đột xuất về chất lượng tín dụng.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tài chính ngân hàng;
- Kinh nghiệm: Am hiểu nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm cán bộ tín dụng/thẩm định/phân tích tại các TCTD hoặc các công việc được mô tả ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phân tích kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành.
- Kỹ năng khác: Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt sử dụng tốt Excel, Word, Powerpoint. Có khả năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo tốt. Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
- Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh (nghe/nói/đọc/viết) chuyên ngành tài chính ngân hàng;

Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký ứng tuyển hợp lệ là Đơn ứng tuyển được ứng viên hoàn thiện theo đúng mẫu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (bản MS Excel), có dán ảnh và điền đầy đủ thông tin. (Đề nghị không viết tắt)

- Cách đặt tên “Đơn đăng ký ứng tuyển” và “Đặt tên tiêu đề email” : Họ tên ứng viên - Vị trí ứng tuyển - Nơi làm việc (VD: Nguyễn Văn A - Chuyên viên Bộ phận Rủi ro tín dụng - Phòng QLRRTD&XLN phía Bắc - Khối Pháp chế, quản lý rủi ro và Phòng, chống rửa tiền).

- Địa chỉ nhận đơn đăng ký ứng tuyển: tuyendung@lienvietpostbank.com.vn

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/05/2013

LienVietPostBank
 
Các vị trí đều yêu cầu kinh nghiệm. Vẫn biết kinh nghiệm tại các vị trí này là điều cần thiết, nhưng sao vẫn thấy nản à.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,092
Số bình luận
527,571
Tổng số thành viên
349,639
Thành viên mới nhất
Trần Mai Mỹ Hie
Back
Bên trên