Hỏi về môi trường làm việc và lương thưởng lại OCB

More threads by DaiLong27

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
Bên đó thu nhập thì bình bình à em! Môi trường thì đang cải tiến theo hướng chuyên nghiệp!
 

Top