giúp xác định NPV của dự án có chi phí cơ hội.

Top