Giáo Trình Kế Toán Ngân HàngThu Hà NEU

Administrator
#1
Giáo trình gồm có 8 chương
Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng.
Chương 2: Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại.
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ.
Chương 4: Kế toán tài sản cố định.
Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng.
Chương 6: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.
Chương 7: Kế toán thanh toán qua ngân hàng.
Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh.
 

Attachments


Top