[ebook] Financial Institutions Managementhong_0612

Thành viên
Đây là sách giáo khoa chi tiết về Quản lý các định chế tài chính: bao gồm các định nghĩa/tính chất về các mô hình định chế tài chính khác nhau + cách quản lý rủi ro bằng các models như market risk, interest rate risk, credit risk, operational risk, derivatives risk, ...
 

Attachments

Banker Hub

Top