CHUYÊN VIÊN QHKHCN làm gì?


kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
#1
CHUYÊN VIÊN QHKHCN làm gì?

Chạy chỉ tiêu theo từng Bank
Chỉ tiêu cơ bản Cho vay, Huy Động, Thẻ tín dụng
Chỉ tiêu các chương trình định hướng:
- Số lượng TKTT (KH mới) phát sinh
- KH tham gia Internet Banking
- Số lượng thẻ Thanh toán
- Ủy thác thanh toán (thanh toán tự động qua Bank các hóa đơn điện, điện thoại...)
- Bảo hiểm nhân thọ
- Các chỉ tiêu doanh nghiệp nếu yêu cầu.
 

Top