tài liệu thẩm định

  1. Mr_Mercury

    Tài liệu thẩm định khách hàng khối doanh nghiệp ngân hàng ACB

    Đây là một số tai liệu về thẩm định khách hàng của khối khách hang doanh nghiệp ngân hang Á Châu ACB, bạn nào có ý định apply vào ngân hàng thì có thể tham khảo trước :)
Back
Bên trên