kho bạc tuyển dụng

  1. Nguyễn Nhật Min

    Tóm tắt Luật ngân sách NN 2015

    Ngân sách nhà nước: – Hệ thống ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, trong đó: + Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách tỉnh), bao gồm ngân...
Back
Bên trên