bưu điện liên việt

  1. Trang Chef

    LPBank Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tuyển nhiều vị trí.

    1. Đà Nẵng-Chuyên viên Quản lý PGDBĐ Mô Tả Công Việc Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao. Kiểm tra tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ và khớp đúng của các chứng từ giao dịch phát sinh tại PGD BĐ với chương trình báo cáo...
  2. Trang Chef

    LPBank Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tuyển nhiều vị trí.

    1. Đà Nẵng-Chuyên viên Quản lý PGDBĐ Mô Tả Công Việc Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao. Kiểm tra tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ và khớp đúng của các chứng từ giao dịch phát sinh tại PGD BĐ với chương trình báo cáo...
Back
Bên trên