agribank hà giang

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [12.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ Văn bản số 7418/NHNo -TCTL, ngày 18/8/2021 của Tổng Giám đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021; Căn cứ Biên bản họp ngày 21/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng Agribank chi nhánh tỉnh...
Back
Bên trên