Search results

  1. G

    Thông tư 21/2013 thay thế thông tư 13 quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM

    Ngày 09/9/2013 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Thông tư này quy định về thủ tục thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự...
  2. G

    Slogan của các ngân hàng tại Việt Nam

    Slogan là phương thức truyền tải thông điệp tốt nhất. Slogan đáp ứng được các tiêu chí : dễ nhớ, dễ thuộc, có tính mô tả, giàu hình dung, linh hoạt, không bị giới hạn bởi biên giới địa lý hay nền văn hóa, áp dụng được cho các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp…sẽ in sâu vào trí nhớ của khách hàng...
Top