Search results

  1. T

    Thi Cán bộ tài trợ thương mại

    Tình hình là mình sắp thi vị trí Cán bộ tài trợ thương mại của Vietinbank. Mình không hiểu vị trí này lắm. Hỏi nhiều người và điện thoại cho cả anh Giangblog thì được giải đáp: Cán bộ TTTM tất nhiên không phải là quan hệ khách hàng, nhưng cũng không phải là thanh toán quốc tế; Cán bộ TTTM tiếp...
Top