Search results  1. tuonglairongmo

    Hệ thống bài tập và bài giải NHTM ( ĐH KTQD)

    B. BÀI TẬP Bài 1: Một ngân hàng đang tiến hành huy động - Tiết kiệm 9 tháng, 0,65%/tháng, trả lãi 3 tháng/lần. - Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi trước. - Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 8,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5%, dự trữ vượt mức 5%...
  2. tuonglairongmo

    Bài tập thẩm định tài chính và đáp án

    Bài tập thẩm định tài chính và đáp án tham khảo:)
Top