Search results

  1. S

    Giúp mình cách tính bài tập về dự trữ bắt buộc với các anh chị ơi :)

    anh chị ơi giúp em bài này với, trong sách k cóa công thức mà bài tập cô cho ra Câu 214: Giả sử ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc bình quân là 5% và ngân hàng thương mại Y có tổng số dư tiền gửi huy động bình quân mỗi ngày trong tháng 2/2005 là 880.000 triệu đ ; số dư tiền gửi...

Featured resources

Top