Sacombank
Reaction score
71

Profile posts Latest activity Postings About

  • Có bạn nào làm bài test ở HO HCM ngày 27/6 có kết quả chưa vậy. Bữa thi xong bên Nhân sự bảo 1 tuần có kết quả mà giờ chưa thấy đâu. Lo quá
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top