Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB

Tài liệu Thẩm định khách hàng vay - tài liệu đào tạo của ACB 2016-12-02

Tài liệu đào tạo của ACB, đầy đủ, dễ hiểu. Hữu ích cho các bạn làm QHKH, thẩm định, các bạn muốn trang bị kiến thức nền tảng về thẩm định khách hàng để thi vào ngân hàng.

NỘI DUNG CHI TIẾT
I. MỤC TIÊU CỦA MỘT KHOẢN VAY
II. 6 NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

1. Thẩm định tư cách khách hàng
2. Thẩm định năng lực khách hàng
3. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh
4. Thẩm định tài sản bảo đảm
5. Thẩm định phương án / dự án và các yếu tố tác động
6. Các biện pháp kiểm soát
III. VẬN DUNG 6 NGUYÊN TẮC VÀO VIỆC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY
1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

a. Thẩm định tư cách khách hàng
b. Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động
c. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh
Tình hình sản xuất
Tình hình bán hàng
Đánh giá mức độ đáp ứng một số điều kiện về tài chính
d. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay
e. Phân tích, thẩm định phương án vay vốn / dự án đầu tư và các yếu tố tác động
2. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
a. Thẩm định tư cách khách hàng
b. Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động
c. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh
d. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay
e. Phân tích, thẩm định phương án vay vốn / dự án đầu tư và các yếu tố tác động
f. Các biện pháp kiểm soát (Tái thẩm định)
3. SO SÁNH VIỆC THẨM ĐỊNH GIỮA KHÁCH HÀNG CÀ NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1/ Thẩm định tư cách khách hàng vay
2/ Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hảnh và quản lý sản xuất, mô hình tổ chức, bố trí lao động
3/ Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh
4/ Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay
5/ Phân tích, thẩm định phương án vay vốn / dự án đầu tư và các yếu tố tác động
6/ Các biện pháp kiểm soát (Tái thẩm định)
IV. LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CHO VAY
1. Thu thập thông tin
2. Cách viết và chuẩn bị tờ trình
a. Yêu cầu chung
(1) Viết theo mô hình phân tích
(2) Không viết theo cách mô tả
(3) Phong cách viết
(4) Những điểm lưu ý cho tờ trình có hiệu quả để hỗ trợ quá trình ra quyết định
(5) Tư tưởng của người viết tờ trình
b. Yêu cầu cụ thể
(1) Nguyên tắc
(2) Nội dung tờ trình
3. Mẫu tờ trình
Author
cocghe266
Downloads
1,666
Views
3,630
First release
Last update
Rating
4.00 star(s) 3 ratings

Latest reviews

hi
rất hay, thank bạn
Top