Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận

TTQT Tài liệu Thanh toán quốc tế về LC xác nhận 2016-07-12

Tình huống: Ngày 14/2/2011, Ngân hàng A (Nhật Bản) phát hành 1 L/C xác nhận cho người hưởng lợi là công ty B (Việt Nam). Ngày và nơi hết hạn hiệu lực của L/C: 15/3/2011 tại Việt Nam. Địa điểm xuất trình chứng từ theo quy định L/C là ngân hàng C (Việt Nam) (Available with Bank C by payment)

Ngày 15/2/2011, ngân hàng C (Việt Nam) tiến hành xác nhận LC và thông báo LC cho người công ty B.

Ngày 8/3/2011, công ty B tiến hành giao hàng.

Ngày 11/3/2011, ngân hàng C đóng cửa vì lý do động đất và sóng thần tại Việt Nam

Ngày 12/3/2011, công ty B cố gắng xuất trình chứng từ đến ngân hàng C nhưng không được vì ngân hàng C đang đóng cửa.

Ngày 16/3/2011, ngân hàng C mở cửa trở lại

Câu hỏi: Ngân hàng C sau khi mở cửa trở lại có thể từ chối thanh toán bộ chứng từ do công ty B xuất trình vì LC đã hết hạn hiệu lực hay không?

Có cách nào để công ty B vẫn xuất trình chứng từ đúng hạn và được thanh toán hay không?
Author
RichardSon
Downloads
421
Views
846
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top