Tài liệu - Giao trình thẩm định dự án | U&Bank - Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực

Tài liệu Giao trình thẩm định dự án 2017-01-25

tham dinh du an, thẩm định, dự án

  1. Loan1409
    Giáo trình hướng dẫn thẩm định dự án một cách chi tiết và thực tế, không lý thuyết và phân tích và giải thích các chỉ số.