Câu hỏi trắc nghiệm thi Ngân hàng SHB

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm thi Ngân hàng SHB 2016-07-18PHẦN I – CÂU HỎI NGHIỆP VỤ
1. Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao tối đa bao nhiêu năm.

a. 5 năm
b. 10 năm
c. 20 năm
d. Không trích khấu hao
–> c. 20 năm
Giải thích:
+ Quyền sử dụng đất(không có thời hạn)hạch toán TK 213. Nguyên giá QSDkhông được trích khấu hao.
+ Quyền sử dụng đất(có thời hạn)nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định.Được trích khấu hao tối đa 20 năm.

2. TSCĐ hữu hình phục vụ cho mục đích kinh doanh có mấy loại?
a. 4
b. 5
c. 6
d.7
...
Author
RichardSon
Downloads
428
Views
428
First release
Last update
Rating
4.50 star(s) 2 ratings

Latest reviews

tks
Thanks! ^^
Top