Resource icon

QHKH Câu hỏi thi nghiệp vụ vị trí Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - BIDV 2016 2017-04-26

Câu 1. Theo bạn trong các yếu tố sau đây thì yếu tố nào là quan trọng nhất khi ngân hàng xem xét cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp? Hãy giải thích?

(1) Lợi nhuận của khách hàng
(2) Dòng tiền trả nợ của khách hàng
(3) Tài sản đảm bảo
(4) Người quản lý

Gợi ý trả lời

Yếu tố thứ 2, đối với ngân hàng yếu tố quan trọng nhất là sau khi vay vốn, khách hàng có khả năng trả nợ ngân hàng đúng hạn gốc và lãi phát sinh.

Khi xem xét cho khách hàng vay, điều đầu tiên ngân hàng phải quan tâm là năng lực của khách hàng, hiệu quả và khả năng trả nợ từ chính dự án/phương án đó. TSBĐ chỉ là biện pháp đảm bảo cuối cùng trong trường hợp rủi ro xảy ra khiến ngân hàng không thu được nợ từ dự án/phương án.

Câu 2.Anh (chị) hãy cho biết những điểm giống và khác nhau chính giữa hoạt động cho vay và bảo lãnh Ngân hàng?

Gợi ý trả lời:

- Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác.

- Cho vay: là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

- Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay.

Như vậy, giống và khác nhau giữa hoạt động cho vay và bảo lãnh của Ngân hàng:

- Giống nhau: cho vay và bảo lãnh đều là cấp tín dụng

- Khác nhau:

+ Chủ thể tham gia: cho vay (ngân hàng cho vay- khách hàng), bảo lãnh (khách hàng - ngân hàng cho vay – bên bảo lãnh)

+ Có chuyển dịch ngay dòng tiền đối với cho vay. Còn hoạt động bảo lãnh sẽ xảy ra sau và chỉ trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
..........
Author
hungviet
Downloads
3,104
Views
4,298
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 2 ratings

Latest reviews

Rất hữu ích ạ!
Rất là hay nạ

Featured resources

Top