Recent content by vybuu

  1. V

    Cách giải ngân tiền mặt cho công ty Xây dựng

    Theo thông tư 21/2017 của NHNN quy định về giải ngân vốn vay của TCTD đối với khách hàng, chỉ còn lại 2 cách để giải ngân tiền mặt ( lớn hơn 100trd ) là hoàn thanh toán hoá đơn và lập hợp đồng giao khoán + cam kết không có tài khoản của người nhậu thầu. Cho em hỏi là còn cách nào ngoài 2 cách...

Featured resources

Top