Thành viên tâm huyết, Nam, 22, from Đắ kSong - Đắk Nông