Thành viên tâm huyết, Nam, 23, from Đắ kSong - Đắk Nông