Thành viên tâm huyết, Nữ, from Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh