Thành viên tích cực, Nữ, from Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh