Recent content by toanfb198

  1. toanfb198

    Vốn tự có của khách hàng có ý nghĩa gì trong cho vay?

    Ngân hàng làm việc dựa trên nguyên tắc Hạn chế rủi ro ở mức độ tối đa. KH khi kinh doanh cần phải có phần vốn tự có để đảm bảo năng lực tài chính của KH. Ngân hàng chỉ đóng vài trò hỗ trợ KH một phần vốn khi nhận thấy hoạt động SXKD của KH là hiệu quả và mang lại lợi nhuận. Tóm lại, phần vốn tự...

Featured resources

Top