Thành viên tâm huyết, Nam, 22, from Tp.Hồ Chí Minh