Thành viên tâm huyết, Nam, 21, from Tp.Hồ Chí Minh