T
Reaction score
15

Profile posts Latest activity Postings About

  • Đương nhiên QHKH DN phải yêu cầu cao hơn CN chứ chú, vì đánh giá DN khó hơn CN rất nhiều.
    Anh nghĩ là thời buổi này nên làm cá nhân chú ạ, nhưng nếu thích thì chú cứ qua DN cũng k sao:D
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top