Thành viên tâm huyết, Nam, 26, from TP Hồ CHí Minh