Thành viên tâm huyết, Nữ, 22, from Nguyễn Khánh Toàn