Thành viên tâm huyết, Nữ, 23, from Nguyễn Khánh Toàn