Recent content by longcoiaof

  1. L

    TECHCOMBANK Tuyển dụng chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

    Cho em hỏi các khu vực mong muốn làm việc ở đây là khu vực miền Bắc, miền Nam hay theo tỉnh, thành phố, hay theo các quận trong thành phố ạ ạ, ví dụ các quận Hà Nội.
Top