Verified Banker, Nam, 24, from Quy nhơn, Bình Định