Verified Banker, Nam, 23, from Quy nhơn, Bình Định