Verified Banker, Nam, from Lính nhảy dù phòng không không quân