Recent content by huynhhaivn

  1. H

    [Thông báo] UB hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

    Chúc mừng UB, cho dù hợp đồng này cũng không thấy gì hấp dẫn lắm ^ ^
  2. H

    Tài liệu về quản lý rủi ro

    Trích trong tài liệu Basel II hả bạn? Hay là tài liệu khác nữa.

Featured resources

Top