Recent content by huandoan

  1. H

    Làm ơn giúp mình trả lời 2 câu hỏi này

    Câu 1: Không được, đối với tất cả các loại hồ sơ chúng ta nên lấy chữ ký sống, đừng vị quen biết hay là một lý do nào đó mà CBTD làm sai quy trình của ngân hàng, nếu sai thì trách nhiệm của CBTD trong trường hợp này là rất lớn. Câu 2: - Đối với nhà xưởng( theo luật thì được nhận làm tài sản đảm...
  2. H

    Review Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng

    tài liệu thực tế gặp phải trong quá trình hoạt động ngân hàng