Thành viên tích cực, Nữ, 26, from Bích Động- Việt Yên- Bắc Giang