Recent content by gegiskhan

  1. G

    HOT Chính thức: Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng 4.271 chỉ tiêu trên toàn quốc - Nộp hồ sơ từ 02/11-06/11/2020

    cho mình hỏi chuyên viên khác kiểm tra viên như nào? Thông thường từ lúc nộp HS đến lúc thi là khoảng bao nhiêu ngày? Khi thi tập trung hay tỉnh nào thi tại tỉnh nấy?

Featured resources

Top