Verified Banker, Nữ, 24, from bình mỹ - bình lục- hà nam