Thành viên tâm huyết, Nữ, 25, from Ngọc châu- tân yên- bắc giang