D
Featured content
0
Reaction score
39

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Các anh các chị, các bạn ở đây có ai biết quy trình tuyển dụng eximbank như thế nào k. Từ khi thi đến phỏng vân, từ phỏng vấn đến có kết quả báo đậu thì sẽ mất bao lâu k ạ.
    Hôm nay bạn thi thế nào. có kết quả chưa bạn. Chiều có kết quả là PV đó
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top