Verified Banker, Nữ, 26, from trung hưng- yên mỹ- hung yên