Thời hạn ủy quyền trong giao dịch quyền sử dụng đất

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
21844
Hoạt động ủy quyền trong các giao dịch quyền sử dụng đất xảy ra ngày càng nhiều. Vậy thời hạn của hợp đồng ủy quyền trong giao dịch quyền sử dụng đất là bao lâu?

Căn cứ vào Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời hạn ủy quyền thì:

“Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”
Theo đó, vì pháp luật không có quy định nên thời hạn ủy quyền trong giao dịch quyền sử dụng đất do các bên thỏa thuận, tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Nếu các bên không có thỏa thuận, hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Chính vì vậy, khi thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng ủy quyền thì các bên nên cân nhắc cẩn thận, dựa trên điều kiện thực tế để đưa ra thời hạn hợp lý, nhằm đảm bảo lợi ích của mình.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 thì đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

“a) Theo thỏa thuận;
b) Thời hạn ủy quyền đã hết;
c) Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;
g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.”
Do đó, các bên có thể chủ động hơn, không bị ràng buộc bởi thời hạn ủy quyền đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong đó, các bên có thể đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền. Việc đơn phương chấm dứt được thực hiện theo quy định tại Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015.


Theo Dân Luật​
 
Top