Tài liệu quản lý rủi ro và quản lý danh mục trái phiếu - slide đào tạo của Hiệp hội trái phiếu VBMA

byallmean

Verified Banker
- slide đào tạo của Hiệp hội trái phiếu VBMA 05/2013 (Risk Management and Bond Portfolio Management training materials)
- Slide đào tạo mang tính chất tổng hợp, không có giải thích chi tiết.
- Được soạn thảo bởi các chuyên gia hàng đầu, nhiều kinh nghiệm trên thị trường trái phiếu của Vietnam làm tài liệu cho khóa đào tạo của VBMA 5/2013.
 

Attachments

  • Risk Management and Bond Portfolio Management training materials.zip
    2.7 MB · Views: 824
Top