So sánh hối phiếu sử dụng trong tín dụng chứng từ và nhờ thu

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

phuong_mybp

Thành viên
Hối phiếu trong nhờ thu sẽ ký phát đòi tiền người nhập khẩu, còn hối phiếu trong L/C sẽ ký phát đòi ngân hàng phát hành L/C.
Và trong hối phiếu nhờ thu thì thường dẫn chiếu tới hóa đơn thương mại, còn hối phiếu trong L/C dẫn chiếu tới L/C đó.
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top