Sổ kế toán tổng hợp là gì?

HồngNhung197

Super Moderator
Bank's User
Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì ?

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì? Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc vì điều đó. Bởi khi mới tốt nghiệp hoặc mới làm quen với công tác kế toán nhiều bạn sẽ không được sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì? Công ty đào tạo kế toán Hà Nội xin giới thiệu với các bạn những điều cơ bản sổ kế toán tổng hợp để các bạn có thể nắm bắt được thế nào là sổ kế toán tổng hợp.

Sổ sách kế toán là gì?

• Sổ kế toán tổng hợp là một loại sổ sách kế toán chính vì thế trước hết, bạn cần phải hiểu rõ được khái niệm sổ sách kế toán là gì?
• Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương thức kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.
• Sổ kế toán phải thể hiện rõ tên đơn vị, tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị, số trang và dấu giáp lai.
• Mỗi một đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ sách kế toán cho một kỳ kế toán trong năm

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

•Sổ kế toán tổng hợp là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán, nó dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
• Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái
Sổ nhật ký chung:
Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.
Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
– Ngày, tháng ghi sổ.
– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Sổ cái:

Số liệu kế toán trên Sổ Cái nói lên được quá trình tổng hợp tình hình tài sản, nguồn
vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán
Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

– Ngày, tháng ghi sổ.
– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

Sổ kế toán tổng hợp của mỗi đơn vị phải khoa học, hợp lý đảm bảo cho việc ghi chép, hệ thống
hóa, tập hợp thông tin phục vụ công tác quản lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc quản lý của nhà nước. Mỗi đơn vị tùy thuộc vào hệ
thống sổ sách kế toán do Bộ tài chính quy định để chọn cho mình một hệ thống sổ kế toán thích
hợp, phục vụ tối đa cho công việc kế toán của mình
 


Top