Risk Management Toolkit - Lloyd Bank (Nguon:ST)

guava

Thành viên
Trong quá trình tìm tài liệu, mình có search được cuốn Toolkit của Lloyd Bank về QTRR nên share để mọi người cùng tham khảo nhé !
Cuốn toolkit là trích lược nội dung từ chính sách QTRR của Lloyd Bank, được sử dụng làm công cụ, hướng dẫn chuẩn mực cho Lloydbank tại các chi nhánh trên thế giới về công tác QTRR.
 

Attachments

  • LloydsRMToolkit.pdf
    2.6 MB · Views: 1,917
Top