Reported content: Resource update in 'GDV - Đề thi vào SHB vị trí Giao dịch viên - Đề 2'

Hjh

Thành viên mới
Resource update in 'GDV - Đề thi vào SHB vị trí Giao dịch viên - Đề 2' by cocghe266 has been reported by Hjh. Reason given:
cocghe266

Content being reported:
Đề thi GDV của SHB năm 2015 gồm 25 câu trắc nghiệm (5 câu TA + 20 câu NV) + 1 câu nghiệp vụ, làm trong 45p.

Đề thi GDV của SHB hiện nay bao gồm 30 câu trắc nghiệm/45p, làm trên máy. Nếu next sang trang tiếp theo thì không quay lại được trang trước. Các mảng kiến thức: hiểu biết về SHB, TA, luật, kiến thức nghiệp vụ thực tế, kế toán NH.

Pass mở file: cocghe266
 


Top