CQNN NH Chính sách Xã hội tuyển dụng 170 lao động trên toàn quốc năm 2012 [17.09 - 03.10.2012]

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

cuoichuoi_xuthanh

Thành viên
câu 1 : cho vay tay 3 là gi? ý nghĩa của cho vay tay 3

đây là quy trình cho vay, thu nợ tay ba của NHCSXH hướng dẫn trong cho vay lâm nghiệp, t nghĩ chắc là dùng chung cho vay tay 3 trong các nghiệp vụ của nhcs.

CHO VAY, THU NỢ TAY BA

NHCSXH hướng dẫn thủ tục giải ngân, thu nợ, thu lãi tay ba theo Dự án như sau:

1. Căn cứ áp dụng
- Hộ vay vốn mặc dù có quyền trong việc quyết định mua cây/hạt giống của nhà cung cấp nào nhưng phải mua của nhà cung cấp được Sở NN&PTNT xác nhận;
- Việc trồng rừng thường thực hiện theo mùa vụ nhất định;
- Việc mua với số lượng lớn sẽ hiệu quả về mặt giá;
- Việc thanh toán mua/bán giữa người mua và người bán qua NHCSXH sẽ thuận lợi cho các bên.
2. Phạm vi áp dụng
- Nghiệp vụ cho vay, thu nợ, thu lãi tay ba (sau đây gọi là thanh toán tay ba) được áp dụng trong phạm vi cho vay, thu nợ, thu lãi của NHCSXH trong việc thực hiện Dự án;
- Sử dụng khi người vay vốn sử dụng tiền vay NHCSXH để thực hiện mua vật tư phục vụ cho trồng rừng của Dự án;
- Khi người vay bán sản phẩm từ trồng rừng cho người tiêu thụ để trả nợ, trả lãi cho NHCSXH.
3.Các bên tham gia vào quá trình thanh toán tay ba
- Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay;
- Người vay vốn NHCSXH để thực hiện Dự án (khi mua vật tư đầu vào cho trồng rừng là Người mua, khi bán sản phẩm rừng trồng là Người bán), sau đây gọi là Người vay;
- Người cung cấp vật tư đầu vào cho trồng rừng (sau đây gọi là Người cung cấp);
- Người thu mua, tiêu thụ sản phẩm rừng trồng (sau đây gọi là Người tiêu thụ);
4.Nguyên tắc giải ngân, thu nợ thu lãi tay ba
- Phải có ba bên tham gia: NHCSXH, người vay, Người cung cấp/Người tiêu thụ;
- Tính tự nguyện: Người vay và Người cung cấp/Người tiêu thụ tự nguyện sử dụng hình thức thanh toán tay ba qua NHCSXH;
- Việc sử dụng hình thức thanh toán tay ba phải được các bên thống nhất bằng văn bản (hợp đồng thanh toán tay ba);
5.Điều kiện thực hiện hình thức thanh toán tay ba
- Ít nhất một trong hai bên (mua hoặc bán) trong quan hệ mua bán hàng hóa phải là người vay vốn NHCSXH thực hiện Dự án;
- Ba bên tham gia là tự nguyện thông qua hợp đồng thanh toán tay ba;
- Thanh toán tay ba khi giải ngân: khách hàng vay dùng tiền vay để thanh toán vật tư trồng rừng: mua hạt giống, cây giống, phân bón,...;
- Thanh toán tay ba khi thu nợ: khách hàng vay vốn Dự án bán sản phẩm thu hoạch từ rừng trồng.
6.Hồ sơ thanh toán tay ba khi giải ngân
- Hồ sơ vay vốn NHCSXH theo Dự án theo quy định của NHCSXH;
- Hợp đồng thanh toán tay ba;
- Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Người vay vốn và Người cung cấp;
- Các hóa đơn, chứng từ theo mẫu quy định của Nhà nước trong quá trình giao nhận hàng hóa giữa Người vay và Người cung cấp.
7.Hồ sơ thanh toán tay ba khi thu nợ, thu lãi
- Hồ sơ vay vốn NHCSXH theo Dự án theo quy định của NHCSXH;
- Hợp đồng thanh toán tay ba;
- Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Người vay vốn và Người tiêu thụ;
- Các hóa đơn, chứng từ theo mẫu quy định của Nhà nước trong quá trình giao nhận hàng hóa giữa Người vay và Người tiêu thụ.
8.Kiểm soát trước:
Nội dung kiểm soát là kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các văn bản, hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ giao nhận vật tư, hàng hóa, chủng loại vật tư, cây, hạt giống, giá cả, số lượng phù hợp với yêu cầu trồng rừng.

9.Quy trình thanh toán tay ba khi giải ngân
- Hộ trồng rừng lập hồ sơ vay vốn trồng rừng gửi Chi nhánh NHCSXH huyện thông qua Nhóm vay vốn;
- Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt tới hộ vay;
- Căn cứ kết quả phê duyệt của NHCSXH, nếu được vay vốn: Người vay và chi nhánh NHCSXH ký Khế ước nhận nợ, Người vay thỏa thuận cùng với Người cung cấp và Chi nhánh NHCSXH về việc ký hợp đồng thanh toán tay ba (mẫu số 01-TTTB/FSDP);
- Ba bên: Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay, Người vay và Người cung cấp cùng ký hợp đồng thanh toán tay ba;
- Người vay và Người cung cấp thực hiện giao nhận vật tư, hàng hóa, đồng thời xác nhận về hàng hóa vật tư đã giao nhận thực tế: chủng loại, số lượng, đơn giá, tổng tiền (các hóa đơn, chứng từ theo mẫu quy định của Nhà nước, kèm theo Bảng kê mẫu số 03-TTTB/FSDP);
- Cuối ngày hoặc đến kỳ thanh toán đã thỏa thuận giữa Người vay và Người cung cấp, căn cứ kết quả giao nhận thực tế giữa Người vay và Người cung cấp, Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay thực hiện các công việc cần thiết: Giữa Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay và Người vay thực hiện: ký Giấy nhận nợ (nếu giải ngân từ lần thứ 2 trở đi) và bổ sung vào Khế ước nhận nợ;

- Trường hợp 1 Người cung cấp thực hiện cung cấp cho nhiều người vay: Khi đến kỳ thanh toán đã thỏa thuận, Người cung cấp lập Bảng kê (mẫu số 04-TTTB/FSDP) kèm các chứng từ giao hàng cho từng Người vay.
NHCSXH hạch toán:
- Ghi Nợ cho vay đối với Người vay;
- Ghi Có cho Người cung cấp (nếu mở tài khoản tại Chi nhánh NHCSXH);
- Ghi có tài khoản thích hợp nếu Người cung cấp mở tài khoản ở ngân hàng khác; hoặc
- Cho Người cung cấp nhận bằng tiền mặt.
10. Quy trình thanh toán tay ba khi thu nợ, thu lãi
- Trước khi đến hạn trả nợ vay ít nhất là 15 ngày, Ba bên: Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay, Người vay và Người tiêu thụ cùng ký hợp đồng thanh toán tay ba (mẫu số 02-TTTB/FSDP);
- Người vay và Người tiêu thụ thực hiện giao nhận hàng hóa, đồng thời xác nhận về hàng hóa đã giao nhận thực tế: chủng loại, số lượng, đơn giá, tổng tiền (các hóa đơn, chứng từ theo mẫu quy định của Nhà nước, kèm theo Bảng kê mẫu số 03-TTTB/FSDP);
- Cuối ngày hoặc đến kỳ thanh toán đã thỏa thuận giữa Người vay và Người tiêu thụ, căn cứ kết quả giao nhận thực tế giữa Người vay và Người tiêu thụ, Người tiêu thụ chuyển số tiền phải thanh toán cho Người vay vào Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay thông qua các hình thức thích hợp:
+Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Người tiêu thụ mở tại Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay;
+Nộp tiền mặt vào tài khoản của Người tiêu thụ.
- Đến kỳ hạn trả nợ của Người vay đối với Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay: NHCSXH thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người tiêu thụ (hoặc nhận tiền mặt mà Người tiêu thụ nộp vào) để thu nợ, thu lãi đến hạn của Người vay.
- Đồng thời thực hiện các công việc cần thiết: Giữa Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay và Người vay thực hiện: Bổ sung Khế ước nhận nợ phần theo dõi trả nợ, trả lãi hoặc tất toán Khế ước nhận nợ (nếu hoàn trả hết nợ và lãi vay).
- Trường hợp 1 Người tiêu thu thực hiện mua từ nhiều Người vay: Khi đến kỳ thanh toán đã thỏa thuận, Người tiêu thụ lập Bảng kê (mẫu số 04-TTTB/FSDP) kèm các chứng từ giao nhận hàng từ từng Người vay.
NHCSXH hạch toán:
- Ghi Có tài khoản cho vay của Người vay;
- Ghi Nợ TK của Người tiêu thụ (nếu mở tài khoản tại Chi nhánh NHCSXH);
- Ghi Nợ tài khoản thích hợp nếu Người tiêu thụ mở tài khoản ở ngân hàng khác;
11.Các quy định khác
- NHCSXH vận động Người vay, Người cung cấp, Người tiêu thụ mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh NHCSXH nơi cho vay;
- Các bên phải có nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng đã cam kết."hết"
 

cuoichuoi_xuthanh

Thành viên
câu 3 : ông Đoàn công cốc vay NHCS 30 triệu để nuôi tôm giống nhưng có 1 cơn bão đột ngột keoddeens làm chết hết sạch tôm, vậy NHCS phải giải quyết thế nào ? vì sao ?

câu trả lời theo công điện của NHCSXH dưới đây.


CÔNG ĐIỆN Số: 2753/CĐ-NHCS ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Tổng giám đốc NHCSXH
Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội điện
Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố: Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Trong 03 ngày từ ngày 06 đến ngày 08/11/2011, tại các tỉnh miền Trung đã chịu ảnh hưởng của ngập lụt và lũ làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân trong đó có thiệt hại về vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Để kịp thời xử lý đối với các khoản nợ bị thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống, Tổng giám đốc NHCSXH yêu cầu Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trên thực hiện ngay một số công việc sau:
1. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và khách hàng vay vốn nắm bắt kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với khách hàng vay vốn NHCSXH. Căn cứ theo mức độ thiệt hại của từng khoản vay, NHCSXH nơi cho vay phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định; đồng thời tổng hợp nhanh các khoản nợ bị thiệt hại báo cáo về Hội sở chính (Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro) trước ngày 25/11/2011 theo các chỉ tiêu: Tổng số khách hàng vay vốn bị thiệt hại, số tiền gốc, lãi đến ngày bị rủi ro (trong đó: số hộ vay vốn chương trình hộ nghèo bị thiệt hại và số tiền gốc, lãi bị thiệt hại tương ứng). Đối với các tỉnh: Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã nhận công điện số 2712/CĐ-NHCS ngày 03/11/2011, đề nghị các chi nhánh tích lũy số liệu của hai đợt thiệt hại, báo cáo chung với công điện này.
2. Ngoài việc lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định, tùy theo mức độ thiệt hại và nhu cầu đề xuất của người vay, chi nhánh có thể xem xét cho vay bổ sung theo quy định hiện hành của NHCSXH. Trường hợp nguồn vốn cho vay không cân đối đủ để cho vay bổ sung, các chi nhánh tổng hợp nhu cầu báo cáo về Hội sở chính để NHCSXH xem xét, giải quyết.
3. Giám đốc NHCSXH địa phương báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp về các biện pháp xử lý nợ bị thiệt hại và việc cho vay bổ sung tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục hậu quả do thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố nói trên triển khai thực hiện./. 'end'
 

cuoichuoi_xuthanh

Thành viên
Nghiệp vụ của NHCSXH quả là kinh khủng nếu chưa từng được học, được làm tại NHCSXH, khi ra câu hỏi thi như trên ko làm được là bình thường, còn nếu làm được và trúng tuyển vào NHCSXH thì đúng là thật "PHI THƯỜNG". Với các câu hỏi về hoạt động của nhcs trên và câu trả lời đều ở trong các văn bản chỉ có ở nhcsh thì bạn nào trúng tuyển vào trụ sở chính của NHCSXH thì mềnh rất ngưỡng mộ.
Haizz, tỷ lệ chọi vào nhcs theo mềnh được biết dư lày nà chên 1/15, bạn nào trúng tuyển vào trụ sở chính nhcsxh là mềnh ngưỡng mộ bạn ý.
Mềnh đi thi ở tỉnh nhưng tự nhiên cũng "ước gì em là con đại gia, ước gì em là COCC".
Haizzzzzzzzzzzzz ko bít làm gì nên search google roaj pót lên để b lào quan tâm thì xem, đừng "ném đá" mềnh nhá.
 
Last edited by a moderator:

minhtien

Thành viên tích cực
Thế bạn nghĩ khi cho vay NH bạn không xác định nguồn thu nợ trước hả? khi DN đến vay ở NH thứ 1 thì NH cũng phải suy xét như thế nào để thu được khoản cho vay đó, tương tự đến NH thứ 2. còn như bạn nói thì giống như là đồng tài trợ khoản đó % chia nhau thì các NH tự thỏa thuận. Như mình đã nói vốn đầu tư ở đây là đầu tư TSCĐ thì lấy khấu hao trên TSCĐ đó có gì sai?
cái mình nói không phải cho vay đồng tài trợ nhé , Cho vay đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) là hình thức cấp tín dụng thông qua việc tham gia tài trợ vốn của từ hai tổ chức tín dụng trở lên, trong đó có một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối.
ý nghĩ khấu hao là gì ? khấu hao dùng vaò mục đích tái sản xuất và tái đầu tư . nguồn khấu hao đó không phải chỉ dùng để trả nợ 1 ngân hàng mà nôm na là còn trả cho các nguồn lực khác đc huy động , nếu ngân hàng muốn lấy khấu hao để thu nợ trên tổng đầu tư trong khi chỉ cho vay 1 phần trong tổng đầu tư thì tớ nghĩ lãi suất của khoản vay đó quá cao , k hề hợp lý , ngân hàng khôn quá, mà mỗi khôn khôg có thỏa thuận rõ ràng (như trong bài ) thì không bao giờ đc . ý kiến tớ là vậy, nguồn trả nợ ngân hàng từ khấu hao theo tỷ lệ vốn cho vay trên tổng đầu tư .
 
Last edited by a moderator:

tieutinhtinh090990

Thành viên tích cực
cái mình nói không phải cho vay đồng tài trợ nhé , Cho vay đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) là hình thức cấp tín dụng thông qua việc tham gia tài trợ vốn của từ hai tổ chức tín dụng trở lên, trong đó có một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối.
ý nghĩ khấu hao là gì ? khấu hao dùng vaò mục đích tái sản xuất và tái đầu tư . nguồn khấu hao đó không phải chỉ dùng để trả nợ 1 ngân hàng mà nôm na là còn trả cho các nguồn lực khác đc huy động , nếu ngân hàng muốn lấy khấu hao để thu nợ trên tổng đầu tư trong khi chỉ cho vay 1 phần trong tổng đầu tư thì tớ nghĩ lãi suất của khoản vay đó quá cao , k hề hợp lý , ngân hàng khôn quá, mà mỗi khôn khôg có thỏa thuận rõ ràng (như trong bài ) thì không bao giờ đc . ý kiến tớ là vậy, nguồn trả nợ ngân hàng từ khấu hao theo tỷ lệ vốn cho vay trên tổng đầu tư .

Mình cũng nghĩ như bạn, thông thường khi đi vay khách hàng và ngân hàng sẽ thỏa thuận thời gian cho vay phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Theo sách mình học thì khách hàng sẽ dùng số tiền khấu hao theo tỷ lệ vốn vay trên tổng đầu tư để trả nợ ngân hàng, còn phần khấu hao trên vốn tự có và vốn khác sẽ được khách hàng bổ sung vào nguồn vốn để tái sản xuất kinh doanh, trong trường hợp mà những nguồn trên ko đủ để trả thì khách hàng mới lấy phần khấu hao trên vốn tự có và vốn khác để trả nợ.
 

xomdieuhau

Thành viên tích cực
Đề tín dụng hôm nay phải gọị là quá ảo so với quy định, 180' ngồi chém gió phần lí thuyết.
Câu 1. Giờ về search google toàn thấy "mối tình tay ba" chứ "cho vay tay ba" giữa "ngân hàng -nhà cung cấp -người nông dân" chả thấy mấy
Câu 2 và 3 . Vào vbsp.org.vn mới thấy down được mấy bản word về quy định cho vay nhưng lại lỗi font chữ.

Bài tập còn đỡ hơn chút.
Bài1 . Dạng đề cơ bản về HMTD, đọc qua thấy các số liệu và hướng tính toán đều ổn như mọi khi.
Đại ý là ông A kí hợp đồng đan nón ... với công ty B --> ông A cần vay vốn NH để thực hiên p/a KD. 1 tràng số liệu ....blah blah liên quan đến PAKD (doanh thu và chi fi') của ông A
--> Đến câu hỏi: 1. NH có đồng ý cho vay với công ty ko? Shock --> hỏi chú giám thị --> cứ làm theo cách hiểu của em???
2. Tính HMTD và thời hạn cho vay? --> ko cho vay vs công ty thì tính cái j`
Bài2. Còn khủng hơn.
Cho 1 dãy các số liệu về tài sản (Tiền, HTK, KPT, TSLĐ khác - ko có số liệu về TSDH) và nguồn vốn (phải trả người bán, các khoản nợ khác, ko có nợ dài hạn và VCSH) của Cty C và thêm giá tri VLDR. Nói chung là ko đủ dữ kiên để lập bảng CĐKT.
Yêu cầu: ko nhớ rõ lắm đại ý là có 2 nội dung:
1. Lập phương án kinh doanh vay vốn Ngân hàng của công ty?
2. Chỉ ra các khoản mục của VLĐ ròng và Nợ phi ngân hàng?
--> Ko hiểu cách làm luôn

NX chung: đề này không mang tính đánh đố thí sinh, nhưng lại giúp NH phân loại rõ thí sinh nào thực sự muốn vào làm NHCS ( ko tìm hiểu các vấn đề thực tế thì sẽ ngồi vẽ chữ và về sớm cho khỏi tắc đường chiều chủ nhật)
Thi xong về : Still alive - BIG BANG !!!
Câu bài tập 1 lúc đọc tớ cũng nghi ngờ rồi, sao lại cho công ty vay chứ không phải ông Khoai, xong tớ lại nghĩ chắc là ra đề theo kiểu cứ thế phệt thôi ko để ý cứ coi như người vay là công ty, lúc cậu hỏi tớ thấy các bạn ý còn cười không hiểu mọi người nghĩ gì. Về nhà định thần lại không hiểu bài đó có liên quan gì đến cho vay tay ba hay không, tớ nghe thoang thoáng là cho vay tay ba thì ngân hàng sẽ giải ngân cho bên tiêu thụ, nhưng không cho ông Khoai vay thì ông lấy lá khúc tần đi mà mua nguyên liệu về làm à, tối muộn tớ mới về nhà, thế là đi ngủ luôn, haizz
 

lehuy2188

Thành viên tích cực
Bây giờ ăn chơi nhảy múa thi thố nơi khác và đợi kết quả thôi, buồn, tiếc cũng không cứu vãn được nữa.Chúc mừng những người làm được bài, chia buồn cho chính mình và những ai không làm được bài. Quân tử sang năm báo thù cũng không muộn. :D
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top